Namsan Tour, Seoul

Namsan Tour, Seoul
140 x 70 cm